Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

A. Geldigheid

Deze voorwaarden vormen met uitsluiting van andere leverings‐ en/of inkoopvoorwaarden een integrerend deel van de aanbieding en/of offerte en/of overeenkomst als ware zij letterlijk daarin opgenomen, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. Een verwijzing door de koper naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de koper daarbij vóór het aangaan van enige overeenkomst onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt, in welk laatste geval geen overeenkomst tot stand zal komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de koper en andere op documenten van de koper afgedrukte bepalingen bij deze, uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

B. Aanbod

Al onze aanbiedingen, offertes en prijscouranten zijn vrijblijvend. Met name verplicht toezending van prijscouranten, reclamefolders en andere uitgaven ons niet tot levering. Informatie van warenwettelijke aard wordt onder voorbehoud verstrekt.

C. Levering

Bestellingen zijn geaccepteerd nadat een schriftelijke bevestiging aan de koper is gezonden. Alle leveranties geschieden onder de Incoterm EXW (Ex Works), tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Op onze leveranties zijn altijd de meest recente Incoterms van toepassing. Opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij niet tijdige levering dient Buteressence eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld met inachtneming van een termijn van minimaal 14 dagen om alsnog te presteren. De levertijd wordt verlengd met de periode, gedurende welke wij door overmacht verhinderd zijn aan onze verplichtingen te voldoen.

Indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor aflevering c.q. verzending, zullen wij, als onze opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om kwaliteitsvermindering te voorkomen, totdat de goederen afgeleverd zijn. De koper is verplicht aan ons de hieruit voortvloeiende opslagkosten te voldoen.

D. Eigendom en risico

Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald, eventueel vermeerderd met rente en kosten. Ter dekking van onze afspraken dienen niet alleen de reeds geleverde, doch nog niet betaalde goederen, maar ook die goederen die reeds wel betaald zijn en wel tot het totale bedrag van onze aanspraken.

Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal het risico voor de goederen overgaan op de koper op het moment van levering.

E. Prijzen

De koopprijs voor de geleverde goederen is exclusief accijnzen en omzetbelasting. Bestellingen op basis van een prijscourant worden uitgevoerd tegen de bij aflevering geldende prijzen.

F. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Elk bedrag dat wordt ontvangen wordt geacht te strekken ter voldoening van het openstaande factuurbedrag dat het eerst is vervallen. De koper is niet bevoegd op dit bedrag enig bedrag wegens korting, gemaakte kosten, een gestelde tegenvordering of anderszins in mindering te brengen. Eventuele bezwaren vanwege de koper tegen de ontvangen factuur dienen aan ons schriftelijk binnen 8 dagen na de datum van de factuur ter kennis te worden gebracht.

Na verloop van deze termijn wordt de factuur als zijnde definitief door de koper aanvaard aangemerkt. Indien de koper een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen, is de koper na het verstrijken van deze termijn een rente verschuldigd gelijk aan het dan geldende promessedisconto plus 3% vermeerderd met de eventueel door één of meer Nederlandse handelsbanken toegepaste toeslagrente.

Bovendien mag de verkoper dan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door enkele schriftelijke verklaring zijnerzijds geheel of gedeeltelijk ontbinden, de geleverde goederen terugnemen en/of schadevergoeding vorderen.

Alle incassokosten zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerst aanmaning worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen.

Als een bestelling in gedeelten mag worden uitgevoerd, zijn wij gerechtigd de verrichte deel‐afleveringen aan de koper in rekening te brengen.

Indien de koper in gebreke is als hierboven vermeld, worden alle aan ons verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

G. Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de levering, alsmede elk ander geschil, terzake van of in verband met de levering, zullen met uitsluiting van alle andere gerechtelijke colleges, aan de bevoegde rechter te Amsterdam ter beslechting worden voorgelegd. Op alle geschillen welke uit de overeenkomst voortvloeien dan wel aangaande de interpretatie van de inhoud der overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

H. Klachten

De koper dient zich bij de ontvangst ervan te overtuigen of de artikelen conform zijn bestelling zijn geleverd. Klachten dienen binnen 8 dagen na ontvangst te geschieden en binnen deze termijn schriftelijk te worden bevestigd. Wij behouden ons het recht voor, bij klachten gedaan binnen deze termijn, een tegenmonster van het geleverde te nemen.

I. Garantie en aansprakelijkheid

Wij waarborgen dat de goederen, welke op grond van de overeenkomst geleverd worden, voldoen aan de specificaties zoals vermeld in de productinformatie van de betreffende goederen, welke van kracht is op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. Wij verbinden ons jegens de koper de goederen te leveren in de soort, kwaliteit en hoeveelheid als overeengekomen.

Wij zijn uit hoofde van onze garantie slechts aansprakelijk voor gebreken blijkende binnen de reclametermijn, waarvan gebleken is dat zij rechtstreeks het gevolg zijn van een handeling onzerzijds. Niet onder de garantie vallen gebreken die zijn ontstaan na aflevering door ondeugdelijk gebruik of verwerking, onjuist transport en/of opslag en dergelijke oorzaken.

Wij zijn jegens de koper tot generlei schadevergoeding gehouden buiten onze garantieverplichting. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In elk geval zijn wij niet verder aansprakelijk dan voor het kosteloos (doen) herstellen en/of vervangen van het geleverde. De koper zal daartoe de goederen franco verzenden aan ons of aan een door ons op te geven plaats.

De rechtsverhouding tussen partijen uit hoofde van garantie blijft beheerst door deze algemene voorwaarden.